Extrastämma – 10 juni, klockan 18.30 i Svarta Ladan

Med anledning av den diskussion som uppstod kring vattenmätare, förbrukning samt avgiftshöjning har styrelsen arbetat fram ett förslag på hur det praktiska samt ekonomiska arbetet skulle kunna hanteras i framtiden.

Förslaget på följande sida kommer att kunna införas om stämman anser att det är ett lämpligt tillvägagångssätt och röstar på bifall.


Stämman kan ses som ett informationsmöte samt stämma där vi första diskuterar ovanstående och sedan röstar om det.

Vid frågor som inte kan vänta till mötet är det bara att kila förbi hus 117 så diskuterar vi.

 

OBS! Önskar man delge någon en fullmakt skall det tydligt framgå om man röstar för eller emot styrelsen förslag  i fullmakten. Fullmakten skall också signeras av huvudmannen. Fullmaktstagaren får endast företräda ett hushåll.

Önskar man en mall för fullmakt kan även detta hämtas i hus 117.

 

Följande förändringar är styrelsens förslag:

 • Samfällighetsavgiften kommer att delas upp och i fortsättningen där en del enbart avser drift och underhåll av vägen samt elkostnader (kallad samfällighetsavgift).Vattenkostnader kommer således faktureras separat (kallad vattenavgift).

  Vattenkostnaden för både förbrukning samt mätarkostnadader lyfts med andra ord ur helt och redovisats enskilt. Vatten har vi tidigare betalat i förskott och kostnaderna för mätarna har samfälligheten “felaktigt” tagit kostnaden för. Vårt förslag ger istället en verklig vattenkostnad för medlemmarna samt att kostnaden för mätarna delas lika på medlemmarna. På detta vis får vi en tydligare bild och översikt över kostnader samt en enklare fakturering ut mot medlem.

 • Vad gäller vattenavläsning kommer vi att genomföra detta i varje hushåll 1 september samt 1 mars med en faktura som förfaller vid efterkommande månads utgång.(Vi kommer dock att fakturera årets förbrukning i juni som vanligt och göra ett kort bryt i september i år för att komma i fas)

  Denna faktura kommer redovisa reell vattenförbrukning samt kostnaden för mätarna som vi alla delar lika på som nämnt ovan.

  Vi läser då även av de stora huvudmätarna och kommer efter två avläsningar kunna jämföra förbrukningen enkelt med samtliga hushåll.

  Förfaranden ger en tätare tidsintervall på avläsningen som kan vara lämplig för att säkerställa att inget fel föreligger i ledningarna. Avläsning kommer att ske genom att medlemmen fotar sin mätare på utsatt dag och SMS:ar detta till Marcus. Känner man sig osäker på detta bistår styrelsen självklart med hjälp.

 • Samfällighetsavgiften kommer att höjas från 1 500 kronor till 2 000 kronor per hushåll och år. Med denna höjning kommer vi att kunna avsätta cirka 18 000 kronor per år till kassa bank. Detta efter att samtliga indexerade schablonkostnader för drift och underhåll (och affärssystem) är betalda dessutom.Dessa 18 000 kronorna är ju en ”viktad” intäkt som vid en mild vinter med lite snö kan ge högre intäkt men vid en tuff vinter minska något.

  Utöver detta sker också en ren avsättning som öronmärks till underhåll på 5 000 kronor per år.

  Med detta kan vi arbeta upp en buffert i kassa bank som är lämplig att ha för oförutsedda reparationer och andra utgifter, samt att vi sakta men säkert också arbetar upp en ren “underhållsfond” med 5 000 kronor per år.

  Samfällighetsavgiften kommer att betalas varje kalenderårsbryt.

 • Ett enklare men riktigt affärssystem kommer att inhandlas med en kostnad om cirka 2 000 kronor per år. Detta för att förenkla samt förbättra kassörens arbete istället för att som idag arbeta i Excel.